Here are the birthdays of students and other important people.

3 - Holly Shi
6 - Grace Hong
21 - Karen Lv
14 - Tuffy Tang
22 - Tom Chen
23 - Jack Zhang
11 - Eilena Wang
20 - Andy Geng
15 - Charlie Sun
24 - Lindsay Long
26 - Queena Shek
27 - Rebecca Wei
7 - Ian Sun
7 - Joyce Liu
11 - Alice Wang
11 - Claire Cui
12 - Michael Zang
26 - Kevin Lu
26 - Dolphin Xiao
29 - Daniel Zhang
31 - Andy Lee
31 - Mike Wang
23 - Mu Zhang
29 - Jonathan Lunn
30 - Michelle Sheng
11 - Baron Peng
15 - Tommy Delaney
8 - Jennifer Chen
19 - Andy Zhang
28 - Demi Wang
30 - Stephen Zhang
15 - Aaron Yin 8 - Kevin Zhao
22 - Sarah Zhang
23 - Mr. Pat
25 - Lincoln Zhai
30 - Timmy Delaney
10 - Daisy Dai
20 - Joy Wang
27 - Crystal Xu
6 - Elsa Yu
12 - Gaia Guo
22 - Jonathan Zhang
24 - Ariel Zhang
29 - Cindy Jiang